dijous, 13 de setembre de 2012

Programació per Cinquè de Primària: Well Done 5

WELL DONE 5: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS


    
    WELCOME: New Friends

    OBJECTIUS DIDÀCTICS
      a) Parlar i conversar
  § Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades:
         -   Repassant el llenguatge de nivells anteriors.
         -   Presentant-se a sí mateix i donant informació personal.
         -   Presentant i descrivint a altres persones.
         -   Descrivint llocs i què s’hi pot fer.
         -   Formulant i contestant preguntes sobre els animals.

     b) Escoltar i comprendre
           § Poder entendre textos orals de complexitat creixent:
    -   Descripcions de persones i llocs.

    -   Informació personal.

    -   Un diàleg en una botiga d’animals.

      
        c) Llegir i comprendre
         §   Lectura de diàlegs i de textos, desenvolupant la comprensió genera la       i nformación específica:   
  -  Poder llegir i comprendre informació personal. 

  -  Poder llegir i comprendre preguntes sobre llocs.

   
d) Escriure
  §   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules al mateix temps que fan producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
            -     Poder escriure correctament els mesos i els llocs d’interès d’un poble.
            -     Poder utilitzar les majúscules correctament.
            -     Poder escriure respostes curtes a preguntes sobre informació personal.
            -     Poder descriure el poble/ciutat on viuen.

      
    UNITAT 1: At home
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
           -    Presentant-se.
           -    Donant informació personal sobre rutines diàries i familiars.
           -    Parlant de les pertinences.
           -    Formulant i responent  preguntes sobre relacions familiars.
           -    Formulant i responent preguntes sobre països.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
           -    Un diàleg sobre rutines diàries.
           -    Preguntes sobre països.
           -    Una història amb recolzament visual.

    c) Llegir i comprendre
  § Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
            -  Poder llegir i comprendre informació personal (sobre rutines  familiars) i diferents llocs del món.
          -    Poder llegir i comprendre una història amb vinyetes.
          -    Poder llegir i comprendre la descripció d’una persona.
d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
          -    Poder escriure verbs sobre rutines diàries.
          -    Poder completar frases amb informació personal sobre rutines i família.
          -    Poder descriure’s i presentar-se.


UNITAT 2: At the fair

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
        -    Parlant sobre el que ens agrada i no ens agrada.
        -    Formulant i responent preguntes sobre els gustos de la gent.
        -    Parlant sobre activitats de temps lliure.
       -   Parlant sobre esdeveniments especials i sobre quan comencen i acaben; dient la hora.
     -    Formulant i responent a preguntes sobre concerts i instruments musicals.
     -    Descrivint els gustos d’un amic.     

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat creixent:
       -    Entendre a persones que parlen de hobbies i d’activitats de temps lliure.
       -    Entendre informació concreta sobre un fet.
       -    Una història amb recolzament visual

c) Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
      - Poder llegir i comprendre informació personal sobre gustos i activitats de temps lliure.
      -    Poder llegir i comprendre una història amb vinyetes. 
       -  Poder llegir i comprendre un text sobre la descripció d’una persona.
d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l‘ordre de les paraules així com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
    -    Poder escriure frases sobre activitats de temps lliure.
   -    Poder escriure l’hora
   -    Un e-mail descrivint a un amic.


   UNITAT 3: In the country
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
   -    Descrivint un lloc i expressant-ne l’opinió.
   -    Dient on són les coses.
   -    Formulant preguntes i respostes sobre animals i formulant comparacions.   
b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat creixent
    -    La descripció d’un lloc.
    -    Un diàleg sobre on són les coses.
    -    Una història amb recolzament visual.
c) Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
-    Poder llegir i comprendre una història amb vinyetes.
-    Poder llegir i comprendre informació sobre la descripció d’un lloc.
-    Poder llegir i comprendre una comparació entre dues mascotes.

d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules i també la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
              -    Poder escriure vocabulari i adjectius descriptius.
              -    Poder escriure frases per descriure on són les coses.
              -    Poder escriure frases amb comparacions entre dues coses.
              -    Poder escriure la forma comparativa entre dos adjectius curts.UNITAT 4: At the sports centre


OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals i en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
             -    Parlant sobre els esports.
             -    Formulant i contestant preguntes sobre el què està fent la gent.
             -    Descriure destreses, dient el que cada un sap fer.
             -    Descrivint esports.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat creixent:
            -    Descripcions del què està fent la gent.
            -    Un diàleg sobre el que se està fent.
            -    Una cançó.
            -    Una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
        -    Poder llegir i comprendre frases sobre destreses i descripcions dels esports que la gent practica.
           -    Llegir i comprendre una història amb vinyetes i una descripció d’esports, i extreure informació específica.

     d) Escriure
  §   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules així com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
              -    Poder escriure vocabulari sobre esports i verbs d’acció
              -    Poder escriure frases sobre els esports que està practicant la gent.

   
    UNITAT 5: At school
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
             -    Descrivint com és la gent ara i abans.
             -    Tasques d’ interacció: retallables, jocs, etc.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat creixent
              -    Diàlegs sobre com és i era la gent d’abans.
            -    Preguntes i respostes sobre on eren les coses i la gent fent servir el passat.
              -    Una història amb recolzament visual

c) Llegir i comprendre
§   Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
             -    Poder llegir i entendre descripcions sobre com era la gent.
             -    Poder llegir i comprendre frases senzilles sobre on eren les coses .
             -    Poder llegir i comprendre la descripció d’una foto

d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules així com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
               -    Poder escriure adjectius per descriure la personalitat.
               -    Poder escriure frases per descriure com és i com era la gent.
               -    Poder escriure preguntes sobre on era la gent.


UNITAT 6: At the museum
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
             -    Parlant de com vivia i que feia la gent abans.
             -    Descrivint un monument històric.
             -    Tasques d’interacció: retallables, jocs, etc.
b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
-    Parlant sobre el passat.
-    Preguntes i respostes sobre el passat.
-    Una cançó.
-    Una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
              -    Poder llegir i comprendre frases i textos sobre el passat.        
              -    Poder llegir i comprendre una història amb vinyetes.
       -  Poder llegir i comprendre textos històrics fàctics i de monuments històrics.

d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules de la mateixa manera que la  producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
              -    Poder escriure el  passat regular del verbs
              -    Poder descriure el que va fer el cap de setmana passat.


UNITAT: Nella’s Lab
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
             -    Repassar el llenguatge après durant el curs.
             -    Descrivint una habitació.
             -    Descrivint què està passant en una imatge.
             -    Tasques d’ interacció: retallables, jocs, etc.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
      - Afirmacions per descriure a una persona, la seva rutina, les seves pertinences.
             -    Un diàleg amb informació personal.
             -    Preguntes i respostes sobre el passat.
             -    Una cançó.
c) Llegir i comprendre
§   Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica: 
             -    Poder llegir i comprendre preguntes personals
             -    Poder llegir frases que narren una història en el passat
             -    Poder llegir i comprendre preguntes fàctiques.
             -    Poder llegir i entendre una entrada informal en un diari d’anglès

d) Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules així com la producció escrita guiada de textos senzills amb diverses intencions comunicatives:
             -    Poder escriure preguntes i respostes personals
             -    Poder escriure frases per descriure a un amic
             -    Poder escriure sobre un personatge històric.


 FESTIVALS:

     Bonfire Night
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
-    Parlant sobre tradicions relacionades amb la Bonfire Night.
-    Contestant preguntes sobre un text.
-    Cantant una cançó (The bonfire´s burning).

      Christmas      
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
-    Parlant sobre tradicions relacionades amb el Nadal
-    Contestant preguntes sobre un text.
-    Cantant una cançó (We wish you a Merry Christmas).

     Easter        
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions utilitzades.
-    Parlant sobre tradicions relacionades amb la Pasqua.
-    Contestant preguntes sobre un text.
-    Jugant a Who stole the eggs?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada