dimecres, 12 de setembre de 2012

Programació per Primer de Primària: Well Done 1

WELL DONE 1: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS   UNITAT HELLO!

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-Identificant i dient els noms dels personatges de Well Done!
- Aprenent a preguntar el nom d’una persona i dient el seu.
- Conversant:practicant salutacions i presentacions; hello, goodbye.
-Expressant els números del 1 al 10.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
-    Reconeixent els personatges.
-    Una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir els números del 1 al 10.
-    Poder llegir les frases que expressen: número + objecte

d) Escriure
§   Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
-    Poder escriure el seu nom
-    Poder fer i copiar els números.


UNITAT 1: This is my family

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient les paraules relacionades amb  la família i amb les festes d’ aniversari.
-    Preguntant i responent a preguntes sobre l’ edat (How old are you?)
-    Preguntant i responent a preguntes How many?
-    Presentant i parlant de les seves famílies.
-    Parlar sobre famílies d’animals.
-    Tasques d’interacció: retallables, jocs, etc.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
-    Reconeixent els noms dels membres de la família.
-    Reconeixent els noms d’objectes fets servir en festes d’ aniversari.

c) Llegir i  comprendre
§   Lectura de paraules i de frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer els noms dels membres de la família.
-    Poder llegir-reconèixer els noms dels objectes fets servir en festes d’ aniversaris.

d) Escriure
§   Escriptura de  paraules i  frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
-    Poder dibuixar i copiar els noms dels membres de la família.
-    Poder dibuixar i copiar els objectes de les festes d’aniversaris.


UNITAT 2: Look at my book!

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient les per paraules relacionades amb el material escolar.
-    Preguntant i responent a preguntes How many?.
-    Donant i demanant instruccions de classe comuns.
-    Fent peticions.
-    Parlar sobre famílies d’ animals.
-    Tasques d’ interacció: retallables, jocs, etc.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms del material escolar.
-    Entenent instruccions de classe senzilles.
-    Entenent preguntes i respostes.

c) Llegir i comprendre
§   Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer  noms del material escolar.
-    Poder llegir frases com ara: six rubbers.     

d) Escriure                                    
§   Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional).
-    Poder dibuixar i copiar alguns noms del material escolar.


UNITAT 3: This is my pet

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient noms d’animals.
-    Identificant i dient els colors.
-    Parlant del seus animals de companyia.
-    Formulant i responent a preguntes sobre animals.

b) Llegir i comprendre
§   Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer noms d’ animals i colors.
-    Poder llegir frases senzilles.    

c) Escriure                                            
§   Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional).
-    Poder dibuixar, copiar i completar  paraules d’ animals.

d) Escoltar i comprendre
§   Producció de textos orals coneguts prèviament mitjançant la participació activa en rutines, representacions, cançons, recitacions, dramatitzacions.
§   Desenvolupament d’ estratègies bàsiques per a recolzar la comprensió i l’expressió oral.
§   Valoració de la llengua estrangera com a instrument per a comunicar-se.


UNITAT 4: I’ve got a bike

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient noms de joguines.
-    Responent a preguntes sobre quines joguines tenim: I’ve got a...
-    Parlant d’ accions que poden realitzar les coses.
-    Formulant i responent preguntes sobre accions.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent noms de joguines.
-    Entenent accions.
-    Entenent preguntes i respostes.

c) LLegir i comprendre
§   Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer noms de joguines.
-    Poder llegir frases senzilles
        
d) Escriure                                            
§   Escriptura de paraules i de frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional).
-    Poder dibuixar i copiar noms de joguines. 
  

UNITAT 5: Touch your head

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient les parts del cos.
-    Descrivint les parts del cos dient adjectius.
-    Donant i responent a ordres per a fer accions.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
-    Reconeixent noms de les parts del cos.
-    Reconeixent adjectius de grandària.
-    Entenent instruccions per a realitzar accions.
-    Entenent preguntes i respostes.

c) Llegir i comprendre
§   Lectura de paraules i de frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer noms de les parts del cos.
-    Poder llegir frases senzilles.

d) Escriure
§   Escriptura de paraules i de frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional).
-    Poder dibuixar i copiar paraules de les parts del cos.
-    Dibuixar i copiar frases senzilles.


UNITAT 6: Party time!

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient noms de personatges fantàstics.
-    Preguntant i responent sobre qui és algú:
-    Identificant menjars i expressant gustos.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms dels personatges fantàstics.
-    Reconeixent noms de menjars.   
-    Entenent gustos de menjar.
-    Entenent instruccions senzilles de classe.
c) Llegir i comprendre
§   Lectura de paraules i de frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer noms de menjars.           
-    Poder llegir frases sobre gustos relatius al menjar.

d) Escriure
§   Escriptura de  paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional).
-    Poder dibuixar i copiar noms de personatges ficticis.
-    Poder dibuixar i copiar noms de menjars.


UNITAT GOODBYE!

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
a)  Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Identificant i dient el llenguatge clau de Well Done! 1
-    Formulant i responent a preguntes sobre el llenguatge clau del curs.
-    Donant i seguint instruccions senzilles
-    Formulant i fent peticions.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent el llenguatge clau del curs.
-    Entenent instruccions senzilles del curs.
-    Entenent ordres i respostes.

c) Llegir i comprendre 
§   Lectura de  paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional).
-    Poder llegir-reconèixer  paraules i frases del llenguatge clau del curs.

d) Escriure
§   Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
-    Poder dibuixar i copiar paraules i frases amb el llenguatge clau del curs.

e) Coneixement de la llengua i del seu aprenentatge
§   Identificar i emprar el vocabulari del curs.
§  Entendre i aplicar aspectes gramaticals correctament; estructures del curs.
§   Reconèixer i reproduir aspectes sonors, de ritme, accentuació i entonació.FESTIVALS

Halloween
-    Reconèixer objectes de Halloween.
-    Una cançó (Five scary pumpkins).

Christmas
-    Reconèixer objectes nadalencs.
-    Una nadala (We wish you a Merry Christmas!).

Easter
-    Reconèixer objectes de Pasqua.
-    Una cançó (Ten little Easter eggs).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada