dimecres, 12 de setembre de 2012

Programació per Segon de Primària: Well Done 2

WELL DONE 2: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

   UNITAT 1: What’s this?
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§Participar en interaccions orals:
          -  Nomenant els objectes del material escolar.
-    Formulant i responent preguntes sobre els colors.
-    Formulant i responent preguntes sobre què són i de què són fetes les coses.

   b) Escoltar i comprendre
        § Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
          - Entenent una història amb recolzament visual.
          - Entenent i responent preguntes per identificar el material escolar.


 c) Llegir i comprendre
   §Ser capaç de llegir textos escrits:
          -    Seguint el text d’una història i d’una cançó. 

d) Escriure
            -    Escriure noms del material escolar.
-    Escriure els colors.


UNITAT 2: I’ve got a robot.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
                   -    Parlant de les formes.
                -    Comptant fins a 20.
                -    Dient noms de joguines.
                -    Formulant i responent preguntes sobre les nostres joguines.
b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de les joguines.
-    Reconeixent els números del 11 al 20.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
             - Ser capaç de llegir textos escrits
                 -    Podent llegir -reconèixer paraules del material escolar.
                 -    Seguint el text en una història i en una cançó.
d) Escriure
                 -    Escriure el nom de les joguines.


UNITAT 3: Can you draw?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
                 -    Dient els noms dels animals.
                 -    Dient els verbs que indiquen accions.
                 -    Formulant i responent preguntes per identificar animals.
                  -    Formulant i responent preguntes sobre habilitats animals i habilitats personals.
b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms dels animals.
-    Reconeixent els verbs que indiquen accions.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir- reconèixer frases que descriuen habilitats animals.
-    Seguint el text d’una història i d’ una cançó.

d) Escriure
-    Escriure noms d’ animals.

   
   UNITAT 4: Monster dance.
    
    OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Descrivint el cos humà fent servir I’ve got+adjectiu+part del cos.
-    Formulant i responent preguntes sobre el cos.
-    Donant i responent ordres per realitzar accions.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de les parts del cos.
-    Reconeixent instruccions.
-    Reconeixent els adjectius de mida.
-    Reconeixent els verbs dels cinc sentits.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir- reconèixer descripcions de coses.
-    Seguint el text d’una història i d’ una cançó.

d) Escriure
-    Escriure expressions adjectiu+part del cos.


UNITAT 5: This is my home

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Preguntant i responent a Where are you?
- Formulant i responent preguntes sobre on són els membres de la família.
-    Responent preguntes sobre la família.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de les habitacions d’ una casa.
-    Reconeixent els noms de la família.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir -reconèixer els noms de les habitacions d’ una casa.
-    Seguint el text d’una història i d’una cançó.

d) Escriure
-    Escriure els noms de les habitacions d’una casa.


   UNITAT 6: I like milk

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Parlant de gustos referits a menjar i beure.
-    Formulant i responent preguntes sobre gustos en el menjar i beure.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms del menjar i del beure.
-    Entenent els gustos referits al menjar.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir -reconèixer frases sobre gustos en menjar.
-    Seguint el text en una història i en una cançó.

d) Escriure
-    Escriure noms de menjars i beures.

   
    UNITAT : Goodbye Bart!

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient el vocabulari clau de Well Done! 2.
-    Fer descripcions simples fent servir el vocabulari.
-    Formulant i responent preguntes sobre el llenguatge emprat.
-    Donant i realitzant instruccions senzilles.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent el vocabulari emprat durant el curs.
-    Entenent instruccions fetes servir durant el curs.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir-reconèixer frases amb el llenguatge emprat durant el curs.
-    Seguint el text en una història i en una cançó.

d) Escriure
-    Escriure paraules i frases amb el llenguatge emprat durant el curs.


FESTIVALS                           

                Bonfire Night
                -    Reconèixer el vocabulari de Bonfire night.
                     Christmas
                 -    Reconèixer el vocabulari de Christmas.
                      Easter
                 -    Reconèixer el vocabulari d’Easter.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada