dijous, 13 de setembre de 2012

Programació per Sisè de Primària: Well Done 6


WELL DONE 6: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

    


    

     UNITAT  WELCOME: Back to school
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb autonomia, eficàcia i complexitat progressiva de les expressions emprades.
         -    Repassant el llenguatge dels nivells anteriors.
      - Presentant-se i descrivint-se a sí mateix i a altres persones.
         -    Formulant i responent  preguntes sobre el que està fent la gent.
         -    Intercanviant informació personal en un diàleg.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
        -    Descripcions de persones.
        -    Informació personal.
        -    Un diàleg sobre dades importants.
        -    Frases sobre rutines diàries.

c)Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
        -    Poder llegir i comprendre informació personal en paràgrafs curts.
        -    Poder llegir i comprendre una agenda anual escolar.
        -    Poder llegir i comprendre horaris escolars.

d)Escriure                       
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
       -    Poder escriure descripcions curtes del que està fent la gent.
       -    Poder escriure preguntes i respostes curtes sobre informació personal.
       -    Poder escriure frases per descriure la seva rutina diària.


UNITAT 1: Ready, steady, go!
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
        -    Parlant sobre característiques físiques.
        -    Fent comparacions i preguntes.
      -  Formulant preguntes i responent sobre les coses que la gent  fa millor i sobre l’exercici físic que fem.
        -    Fent i responent a preguntes sobre malalties comuns.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:                
       -    Un diàleg sobre una cursa i sobre malalties.
       -    Entendre informació específica en textos fàctics.
       -    Entendre informació específica en diàlegs sobre trobar-se malament.
       -    Una cançó (Stormy Weather)
       -    Una història amb recolzament visual

c)Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
       -    Poder llegir i comprendre comparacions.
       -    Poder llegir i comprendre preguntes per comparar a la gent.
      -   Poder llegir i comprendre un resum d’ una història i un qüestionari sobre el cos humà .
       -    Poder llegir i comprendre una narració contínua (King Arthur).

d)Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ ortografia i l’ordre de les paraules així com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives: diverses
       -    Poder escriure frases comparatives i superlatives.
       -    Poder escriure frases per descriure problemes de salut.


UNITAT 2: Planet Earth
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.         
        -    Parlant sobre països.
        -    Parlant d’un viatge a un altre país.
     -    Demanant i raonant les coses; formulant i contestant preguntes fent servir Why?, Because?
       -    Parlant del temps.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
       -    Entendre a gent que parla sobre els països que volen visitar.
       -    Entendre preguntes per obtenir informació.
       -    Entendre diàlegs en els quals la gent fa plans.
       -    Una cançó.

c)Llegir i comprendre
§   Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
       -       Poder llegir i comprendre informació sobre el temps.
       -       Poder llegir i comprendre informació fàctica sobre diferents matèries. 
       -       Poder llegir i comprendre una narració contínua (King Arthur).

d)Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules i també la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
     -    Poder descriure països, nacionalitats i vocabulari i frases relacionades amb la meteorologia.
        -    Completar un text fàctic sobre  l’escalfament global.


UNITAT 3: On the screen
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
         -    Parlant sobre costums i rutines.
         -  Demanant i donant informació sobre la programació de la TV, expressant el que li agrada i no li agrada.
         -    Descrivint persones i pel·lícules, fent comparacions i contrastos.
         -    Opinant per compartir o no una idea.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
         -    Preguntes i respostes sobre la programació de la TV.
         -    Un diàleg sobre hàbits a l’ hora de veure la TV.
         -    Entendre opinions.
        -    Entendre el significat general i informació específica de diàlegs sobre la TV o pel·lícules.

c)Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
    - Poder llegir i comprendre frases sobre la freqüència amb la que es fa quelcom.
      -    Poder llegir i comprendre frases que expressen opinions.
      -    Poder llegir i comprendre una història amb vinyetes.
      -    Poder llegir i comprendre instruccions per dibuixar.
      -    Llegir i comprendre descripcions de programes de televisió i una ressenya d’ una pel·lícula.

d)Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ ortografia i l’ ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
    - Poder escriure frases per descriure els hàbits a l’hora de veure la televisió i la freqüència amb la que es veu.
    - Poder escriure frases que expressen opinions.


UNITAT 4: At work
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
         -    Parlant sobre la professió que els agradaria tenir.
         -    Formulant i contestant preguntes sobre les professions de la gent. 
         -    Formulant i contestant  preguntes sobre el passat.
         -    Parlant sobre esdeveniments importants del passat.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
         -  Preguntes i respostes sobre professions i sobre personatges famosos del passat.
         -   Un diàleg sobre professions.
         -   Una història amb recolzament visual.

c)Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
          -    Poder llegir i comprendre frases i preguntes sobre professions.
          -    Llegir i comprendre una història anb vinyetes.
          -    Poder llegir i comprendre un qüestionari laboral.
d)Escriure
§ Escriptura de frases, treballant l’ ortografia i l’ ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
         -    Poder escriure paraules relacionades amb les professions.
         -    Poder escriure correctament paraules amb “b” o “v”.
         -    Poder escriure frases per descriure professions i esdeveniments passats.
       -    Poder escriure un text sobre una persona que coneixem i sobre la seva vida.


UNITAT 5: Having fun 
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
         -    Preguntant i contestant sobre preus.
         -    Parlant sobre el menjar que hi ha.
         -    Oferint i demanant coses.
         -    Parlant de plans pel futur.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
         -    Entenent preus.
         -    Entenent un diàleg en un bar de tapes.
         -    Entenent diàlegs sobre plans de futur.

c)Llegir i comprendre
§ Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
         -    Poder llegir i comprendre frases sobre plans de futur.
        -    Poder llegir i comprendre problemes matemàtics i solucions sobre diners i mides.
       -    Poder llegir i extreure el significat general i informació específica sobre festes i el menjar.
        -    Poder llegir i comprendre una descripció sobre plans pel cap de setmana.
d)Escriure
§  Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
         -    Poder escriure aliments i activitats de temps lliure.
         -    Poder escriure frases amb contraccions.
         -    Poder escriure frases per descriure el menjar que hi ha.
         -    Poder escriure frases i preguntes sobre plans de futur.
         -    Poder escriure un paràgraf sobre plans pel cap de setmana.


UNITAT 6: Around the world
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
        -    Parlar del que la gent va fer en el passat.
        -    Formular i contestar  preguntes sobre el passat.
        -    Narrar una història amb esdeveniments passats.
b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
      -    Poder formular i contestar preguntes sobre el que la gent va fer al passat.
      -    Poder participar en un diàleg sobre el passat recent.
      -    Poder formular i contestar preguntes sobre les vacances.

c)Llegir i comprendre
§  Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
      -    Llegir i comprendre frases sobre el que va ocórrer en el passat.        
      -    Llegir i comprendre una història amb vinyetes.
      -    Llegir i comprendre resums d’ històries.
      -    Llegir i comprendre una descripció sobre vacances en ciutats famoses.
d)Escriure
§  Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
        -    Escriure verbs regulars i irregulars en passat.
        -    Escriure frases sobre el que es va fer en el passat.
        -    Escriure preguntes per demanar informació sobre el passat.
        -    Escriure un paràgraf per descriure unes vacances.


UNITAT: Well done!
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§ Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
         -    Fent un qüestionari.
         -    Formulant i contestant preguntes sobre el passat.
         -    Parlant dels plans per l’any vinent.
         -    Formulant i contestant preguntes sobre plans de futur.

b)Escoltar i comprendre 
§   Poder entendre textos orals de complexitat progressiva:
         -    Afirmacions sobre esdeveniments passats.
         -    Un diàleg amb informació personal
         -    Textos sobre plans de futur.

c)Llegir i comprendre
§   Lectura de diàlegs i textos, desenvolupant la comprensió general i la informació específica:
      -    Poder llegir i comprendre paràgrafs que descriuen esdeveniments passats.
      -    Poder llegir i comprendre preguntes fàctiques sobre el passat.
      -    Poder llegir i comprendre un paràgraf sobre plans de futur.

d)Escriure
§   Escriptura de frases, treballant l’ortografia i l’ordre de les paraules igualment com la producció escrita guiada de textos senzills amb intencions comunicatives diverses:
     -    Poder escriure frases sobre esdeveniments del passat.
     -    Poder escriure preguntes per demanar informació sobre el passat.
     -    Poder escriure frases sobre el futur i plans de futur.FESTIVALS:
   Halloween
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
-    Narrant una història de fantasmes.    

   Christmas      
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
-    Parlant sobre tradicions relacionades amb La festa de Nadal.
-    Contestant a preguntes sobre un text fàctic (Christmas Trivia).
-    Cantant una cançó (The twelve days of Christmas).

    April Fool’s Day        
§   Participar en interaccions orals en situacions reals o simulades amb progressiva autonomia, eficàcia i complexitat de les expressions emprades.
-    Parlant sobre tradicions relacionades amb April Fool’s Day.
-    Explicant un acudit senzill.
-    Cantant una cançó (April Fool)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada