divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 4t de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 4t de primària aquest any a l'anglès extraescolar.

ENGLISH KIT 4: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTs
UNITAT STARTER: THE INCREDIBLE CLUB

            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Preguntar i respondre sobre informació personal.

·        Fer una representació.

·        Parlar dels aniversaris i festes.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir i entendre preguntes sobre informació personal.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer paraules per informació personal.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure sobre les festes i aniversaris.

VOCABULARI

·        Nombres: one, thirty, seventy, a hundred

·        Mesos de l’any: January, February, September…

ESTRUCTURES

·        What’s your name?

·        How old is she?

·        What’s her phone number?

·        When’s his birthday?UNITAT 1: AT THE ADVENTURE CAMP

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

e)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre activitats exteriors.

·        Parlar sobre les activitats que vols o no vols fer.

·        Representar una història.

·        Especular sobre el temps.

·        Cantar una cançó sobre activitats en grup.

·        Practicar pronunciació de /s/+sons consonàntics.f)       Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Legir un e-mail.

·        Llegir sobre el cicle de l’aigua i el temps.g)     Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una conversa sobre activitats exteriors.

·        Escoltar una història.

·        Escoltar un diàleg i reconèixer la infromació important.h)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per activitats exteriors i el temps.

·        Escriure diàlegs proposant activitats per fer.

·        Utilitzar els adverbs of frequency

·        Redactar un e-mail.VOCABULARI

·        Activitats exteriors: Play tennis, fish, waterski, sail, row…

·        El temps: Sunny, cloudy, raining…

·        Adverbs of frequency: never, sometimes, often. usually…

ESTRUCTURES

·        I want to go fishing.

·        I don’t want to play tennis.

·        Let’s go swimming.

·        Can you waterski?

·        What’s the weather like in Barcelona?

·        What’s the temperature?


UNITAT 2: ART

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre on és la gent.

·        Representar una història.

·        Parlar sobre les rutines de la gent.

·        Descriure edificis.

·        Cantar una cançó sobre endressar després d’una activitat.

·        Practicar pronunciació de la /ə/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir una entrevista.

·        Llegir sobre edificis alts.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar converses sobre feina.

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases d’un diàleg.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per feines, nombres i anys.

·        Escirure les hores.

·        Utilitzar like. love, and don’t like amb les formes –ing.VOCABULARI

·        Feines: Teacher, dancer, astronaut, artist.

·        Nombres i anys: one hundred, two hundred, thousand, 2019…

ESTRUCTURES

·        She gets up at half past eight.

·        What time do you get up?

·        What time does he have dinner?

·        Good idea!

·        That’s very early!

·        What a mess!UNITAT 3: FEELING GREAT

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Representar una història.

·        Donar consells sobre la salut i enfermetats.

·        Parlar sobre el pols.

·        Cantar una cançó sobre la vida sana.

·        Practicar la pronunciació de /ʧ/ i /ʃ/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un pòster.

·        Llegir sobre el pols.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar a gent parlar sobre salut i enfermetats.

·        Escoltar una història.

·        Escoltar un diàleg sobre aniversaris i regals.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per la salut.

·        Escriure frases utilitzant la puntuació correcta.

·        Escriure preguntes per fer als amics.VOCABULARI

·        Salut i enfermetats: An earache, a stomach ache, a cough, a cold.

·        Cor i ma: Heart, blood, fingers…

ESTRUCTURES

·        Can you help me?

·        You should go to the doctor’s.

·        You shouldn’t eat sweets.

·        If you feel hungry, eat an apple.

·        What’s the matter?

·        I’ve got a cold.UNITAT 4: AT SCHOOL

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre les assignatures a l’escola.

·        Preguntar i respondre sobre el que se’ns dóna bé a l’escola.

·        Parlar sobre l’antic Egipte.

·        Cantar una cancó sobre estudiar.

·        Representar una història.

·        Practicar la pronunciació de /Ɵ/ i /f/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir descripcions d’escoles.

·        Llegir sobre l’antic Egipte.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar a gent parlar sobre assignatures de l’escola.

·        Escoltar una història.

·        Identificar els Déus i deesses egipcies a partir d’una descripció.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules que es fan servir a l’escola.

·        Escriure preguntes per altres persones.

·        Utilitzar all of, most of, some of…

·        Escriure una descripció.VOCABULARI

·        Escola: Poster, P.E, Science, Spanish, History…

·        Antic Egipte: mummy, pyramid, god, pharaoh…

ESTRUCTURES

·        She was good at Science.

·        Was he good at Music?

·        He was terrible.

·        Most of the children are good at P.E.

·        Which subject do you prefer?UNITAT 5: AT THE AQUARIUM

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre quantitats.

·        Representar una història.

·        Parlar del que hem fet o no al passat.

·        Parlar dels hàbitats dels peixos.

·        Practicar la pronunciació dels sons /aƱ/, /ei/, /eǝ/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un fullet.

·        Llegir sobre peixos.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una conversa sobre quantitats.

·        Escoltar una història.

·        Escoltar un diàleg sobre les vacances.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per la vida al mar.

·        Escriure frases i preguntes sobre events del passat.

·        Escriure frases donant informació (descripcions).

·        Redactar un fullet.VOCABULARI

·        Vida al mar: water, shark, dolphin, shell…

·        Entorn aquàtic: sea,deep, shallow, surface…

ESTRUCTURES

·        I didn’t see a jellyfish.

·        She went to the beach.

·        How many sharks can you see?

·        What’s this fish?

·        It lives near salt water.UNITAT 6: THE NEW COMPUTER

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar del que necessites.

·        Representar una història.

·        Parlar del que la gent volia o no al passat.

·        Parlar de com et pots comunicar amb la gent.

·        Practicar la pronunciació dels sons /t/, /d/, and /id/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un blog.

·        Llegir diferents tipus de missatges.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar a la gent parlar de les seves necessitats.

·        Escoltar una història.

·        Escoltar un diàleg sobre el cap de setmana.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per aparells electrònics i tipus de missatges.

·        Escriure preguntes i respostes en passat.

·        Utilitzar expresions temporals.

·        Redactar un post a un blog.VOCABULARI

·        Aparells electrònics: TV, radio, laptop, mouse…

·        Tipus de missatges: Mirror, smoke, flags, Morse…

ESTRUCTURES

·        He wanted the new computer.

·        She opened the window.

·        He stayed. She didn’t stay.

·        After the match I’m going home.

·        Are you sending a message with smoke?

·        Keep in touch.UNITAT 7: ON THE FARM

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar del que està fent la gent.

·        Parlar sobre plantes, el seu menjar i el seu hàbitat.

·        Representar una història.

·        Practicar pronunciació dels sons /ǝƱ/ i /ӕ/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un article.

·        Llegir sobre les plantes.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar el que està fent la gent i el que tenen o no tenen.

·        Escoltar una història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per la granja.

·        Escriure frases utilitzant noms contables i incontables.

·        Escriure frases utilitzant les cometes.

·        Redactar un article.VOCABULARI

·        Granja: Grass, water, goat, weeds…

·        Habitats: Hot, sunny, dry, wet…

ESTRUCTURES

·        There’s some water.

·        There isn’t any cheese.

·        “There’s some milk over there. ”Molly said”.

·        She’s watering the peppers.

·        Tell me about sunflowers.

·        They grow in sunny places.UNITAT 8: FAVOURITE ANIMALS

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre animals.

·        Comparar animals.

·        Parlar sobre diferents tipus d’abelles (en una colònia).

·        Practicar la pronunciació dels sons /ǝ/.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un qüestionari.

·        Llegir sobre plantes.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una conversa sobre animals.

·        Escoltar una història.

·        Escoltar i identificar animals a partir de descripcions.

·        Escoltar un diàleg sobre una visita al zoo.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure les paraules per animals i abelles.

·        Escriure frases utilitzant comparatius i superlatius.

·        Utilitzar paraules per fer preguntes.

·        Escriure un qüestionari.VOCABULARI

·        Animals: Spider, elephant, kangaroo, polar bear…

·        Bees: Beehive, queen, worker, comb…

ESTRUCTURES

·        It’s bigger than the elephant.

·        The hippo is the biggest.

·        The lion is the hungriest.

·        It can fly. What is it?UNITAT 9: AT THE BIKE TRACK

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Utilitzar paraules per indicar direccions.

·        Parlar del que hem o no hem de fer.

·        Parlar sobre velocitat.

·        Practicar pronunciació dels sons /k/ i /s/.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir sobre velocitat.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una conversa on s’utilitzen direccions.

·        Escoltar un diàleg sobre el que està permès o no.

·        Escoltar una història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure paraules per la seguretat vial i la velocitat.

·        Redactar un diàleg sobre el que he o no he de fer demanant permís.

·        Utilitzar les lletres majúscules i els signes de puntuació.VOCABULARI

·        Seguretat vial: traffic lights, sign, stop, zebra crossing, helmet.

·        Velocitat: Car, cheetah, racing car, plane.

ESTRUCTURES

·        You must wear a helmet.

·        You musn’t use your phone in class.

·        Can I go and play?

·        How far do you travel?

·        How long does it take?

·        How fast can you travel?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada