divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 3r de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 3r de primària aquest any a l'anglès extraescolar.

ENGLISH KIT 3: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS
UNITAT STARTER: THE INCREDIBLE CLUB
            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre infromació personal.
·        Fer una representació.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir els ordinals i els mesos de l’any.
·        Llegir preguntes per informació personal.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar un diàleg sobre informació personal.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Fer uns mots encreuats amb els mesos de l’any.

VOCABULARI
·        Mesos de l’any: January, Febreuary, September…
ESTRUCTURES
·        When’s your birthday?
·        It’s on the twenty-third of October.
·        What’s your phone number?
·        What’s your surname?
·        How old are you?


UNITAT 1: HELLO, KIDS!
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Practicar la pronunciació /i/ i /ɒ/.
·        Parlar del que tens.
·        Preguntar i respondre on són les coses.
·        Representar una història.
·        Dir l’hora que és.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir paraules per objectes personals i paraules pel temps (hores).
·        Llegir i colocar objects a la posició correcta.
·        Llegir un fullet sobre les activitats a un club.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per objectes personals i temps.
·        Escoltar una història.
·        Escolta i escriure cognoms.
·        Escoltar i identificar llocs.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per objectes personals.
·        Començar i acabar les frases correctament.
·        Escriure sobre on són les coses.
·        Escriure un fullet sobre un club.

VOCABULARI
·        Objectes personals: Glasses, watch, umbrella, bag…
·        Prepositions: Behind, in front of, next to….
·        Expresions temporals: morning, evening, afternoon, night…
ESTRUCTURES
·        The glasses are next to the bag.
·        Where’s my umbrella?
·        What’s the time?
·        It’s seven o’clock.


UNITAT 2: SATURDAY MORNING
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Descriure la roba que porta algú.
·        Practicar pronunciació de la /ɜ:/ i /e/.
·        Representar una història.
·        Preguntar i respondre sobre un color.
·        Parlar sobre retrats.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per roba i adjectius per descriure a les persones.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per roba i adjectius per descriure les persones.
·        Escoltar una història.
·        Escoltar una descripció sobre la roba i colors.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per roba i adjectius per descriure les persones.
·        Escriure sobre a qui pertany algun objecte.
·        Escriure frases amb les paraules and, but and too.
·        Escriure una entrevista.
VOCABULARI
·        Roba: Belt, coat, gloves…
·        Conjuncions: And, but, too…
·        Adjectius per les persones: rich, poor, serious…
ESTRUCTURES
·        What is she wearing?
·        She’s wearing trainers.
·        What coulour’s his jacket?
·        These are Molly’s shoes.
·        I think he is poor.
·        I haven’t got gloves.
UNITAT 3: CAMPING
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre el que tens i no tens.
·        Representar una història.
·        Descriure música.
·        Practicar la pronunciació de /Ʊ/ i /ɔ:/

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per objectes d’acampada i adjectius per descriure música.
·        Llegir una postal.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer les paraules per obejctes d’acampada.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per objectes d’acampada i adjectius per descriure música.
·        Escriure sobre el que tens i el que no tens.

VOCABULARI
·        Objectes d’acampada: Blanket, comb, mat, pillow…
·        Adjectius per la música: High, low, fast, slow…
ESTRUCTURES
·        Have you got a torch?
·        Have you got any brothers?
·        Is the comb on the bed?
·        Are the towels under the table?
·        It’s fast and high.
·        I think it sounds like a hen.
·        I think cow’s music is slow and low.


UNITAT 4: LOOKING AT ANIMALS
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Parlar sobre els animals que tenen els companys.
·        Respresentar un història.
·        Descriure animals i insectes.
·        Practicar la pronunciació de /ӕ/ i /ʌ/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per animals i insectes.
·        Llegir informació sobre algun animal.
·        Llegir descripcions d’insectes.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer les paraules per animals i insectes.
·        Escoltar i reconèixer els animals.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per animals i insectes.
·        Descriure els costums d’un animal.
·        Fer una descripció utilitzant adjectius.

VOCABULARI
·        Animals: Ant, lizard, tortoise, snail…
·        Insectes: Fly, bee, ladybird, dragonfly…
ESTRUCTURES
·        Has he got a lizard?
·        He/She hasn’t got a tortoise.
·        They are green and brown.
·        It’s got big wings.
·        Do you like guinea pigs?


UNITAT 5: AT THE SUPERMARKET
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre gustos.
·        Representar una història.
·        Practicar la pronunciació dels so /ǝ/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir paraules per aliments i parts de les plantes.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per aliments i parts de les plantes.
·        Escoltar i escriure preus.
·        Escoltar i apuntar els gustos dels companys.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per aliments i parts de les plantes.
·        Utilitzar imperatius per escriure instruccions.
·        Escriure una recepta.

VOCABULARI
·        Aliments: Broccoli, butter, cocoa…
·        Parts de les plantes: sea, deep, shallow, surface…
ESTRUCTURES
·        Does he like spinach?
·        Cut up the cheese.
·        Don’t cut your fingers.
·        How much is flour?
·        How much are strawberries?


UNITAT 6: OUR TOWN
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre les característiques d’una imatge.
·        Representar una història.
·        Practicar la pronunciació dels sons /a:/ i /u:/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per llocs a la ciutat i al camp.
·        Llegir descripcions de llocs.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per llocs a la ciutat i al camp.
·        Escoltar descripcions de carrers i identificarlos.ç
·        Escoltar i respondre preguntes.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Fer descripcions de llocs.
·        Escriure les paraules per llocs a la ciutat i al camp.
·        Utilitzar because en algunes frases.
·        Escriure un mapa personal.

VOCABULARI
·        Llocs a la ciutat: Bus station, car park, library, post office…
·        Llocs al camp: Path, bridge, river, picnic…
ESTRUCTURES
·        There’s a slide.
·        There are eight swings.
·        Where’s the shopping centre?
·        It’s next to the park.
·        Can you find the picnic area on the map?
·        Walk to the wood.


UNITAT 7: AT THE SPORTS CENTRE
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre activitats.
·        Representar una història.
·        Practicar pronunciació dels sons /i:/ i /e:/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per esports.
·        Llegir rètols i notícies.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar i entendre un horari.
·        Reconèixer paraules per esports.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per esports.
·        Escriure sobre les activitats que fas.
·        Escriure descripcions dels seguidors d’un equip de futbol.

VOCABULARI
·        Esports: Badminton, baseball, basketball, chess
·        Futbol: Wig, drum, flag…
ESTRUCTURES
·        Do you play chess?
·        Do you do judo?
·        Is there a tennis class on Monday?
·        No, there is a football class on.
·        Half of the fans have got scarves.
·        Three quarters of the fans are girls.
UNITAT 8: UNCLE BILL
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Parlar sobre les rutines diàries i circuit elèctrics.
·        Practicar la pronunciació dels sons /ɔi/ i /ǝƱ/.
·        Representar una història.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per rutines diàries i components elèctrics.
·        Llegir anuncis.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una entrevista.
·        Reconèixer paraules per rutines diàries i  components elèctrics.
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per rutines diàries i components elèctrics.
·        Escriure sobre les rutines diàries.
·        Utilitzar l’ordre correcte de les paraules al fer preguntes.
·        Escriure un anunci.

VOCABULARI
·        Rutines: Get up, have breakfast, go to work, have lunch…
·        Components elèctrics: Bulb, battery, wire, motor…
ESTRUCTURES
·        What time does he have breakfast?
·        He leaves work at nine o’clock.
·        Can you  make pizza?
·        Have you got an egg box?
·        Never touch plugs with wet hands
·        It’s got two batteries and a bulb.


UNITAT 9: CARNIVAL TIME
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar i respondre sobre on eres.
·        Practicar pronunciació dels sons /aƱ/ i /ai/.
·        Representar una història.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir les paraules per carnaval i les parts del cos.
·        Llegir un post a un blog.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer les paraules per carnaval i parts del cos.
·        Escoltar una història.
·        Escoltar i respondre preguntes.


d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure paraules per carnaval i part del cos.
·        Esciure preguntes amb passat.
·        Utilitzar les estructures per passat.
·        Escriure un post a un blog.

VOCABULARI
·        Carnaval: Clown, juggler, king, queen, princess…
·        Parts del cos: Neck, hip, shoulder, elbow…
ESTRUCTURES
·        I was a magician.
·        Were you at the carnival?
·        Was it good?
·        It was brilliant.
·        What do you think of this picture?
·        I think the arms are too long.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada