divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 5è de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 5è de primària aquest any a l'anglès extraescolar.

ENGLISH KIT 5: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS
UNITAT STARTER: THE INCREDIBLE TEAM
            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Practicar parlant del que t’agrada.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Conèixer els personatges.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure sobre tu.

VOCABULARI
·        Repàs general del vocabulari anterior: activities, food, animals…
ESTRUCTURES
·        I love playing football.
·        Stop her!
·        Too late.
UNITAT 1: AT THE LIBRARY
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Practicar la pronunciació dels sons /u:/ i /Ʊ/.
·        Fer recomanacions.
·        Fer un diàleg parlant dels teus llibres preferits.
·        Cantar una cancó sobre les vacances.
·        Representar una història.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir una entrevista i una crítica d’un llibre.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i frases concretes dins la història.
·        Escoltar una crítica d’un llibre i reconèixer la informació important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure una crítica d’un llibre.

VOCABULARI
·        Coses que llegim: Poster, notice, website, newspaper…
·        Estils de lletres i paraules: small letters, capital letters, thin lines, thick lines…
·        Vocabulari adicional: concept map, information, fact, main…
ESTRUCTURES
·        There was a poster
·        There wasn’t an ecyclopedia.
·        Were there any penguins?
·        Shall we look in the atlas?
·        Let’s chech in the dictionary.
·        What does ‘equator’ mean?
 
UNITAT 2: AT THE DIG
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Descriure els objectes d’un museu.
·        Practicar pronunciació dels sons /ɒ/ i /ɔ:/.
·        Representar una història.
·        Practicar un diàleg mitjançant una petita representació parlant de les películes de dinosaures.
·        Cantar una cançó sobre les habilitats.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un cartell/pòster.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar un diàleg sobre películes i reconèixer la infromació important.
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un diàleg.
·        Fer una fitxa d’informació sobre un dinosaure.
VOCABULARI
·        Objectes i estris de cuina: Cup, saucer, plate, mug…
·        Animals: Deer, bull, goat,mammoth…
·        Preposicions per llocs: Behind, next to, in front of, between…
·        Vocabulari adicional: Stone age, cave, cave painting…
ESTRUCTURES
·        I couldn’t swim when I was four.
·        Could she write when she was four?
·        No, she couldn’t.
·        What’s it like?
·        How old is it?
·        What can you see in this picture?


UNITAT 3: AT THE CASTLE
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Donar i seguir indicacions (direcció).
·        Representar una història.
·        Practicar la pronunciació de /aƱ/ i /ǝƱ/.
·        Fer un diàleg parlant de visitar un castell.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un fullet i un mapa conceptual.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer petites paraules i frases dins de la història.
·        Escoltar un diàleg i reconèixer la informació important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure un fullet de promoció.

VOCABULARI
·        Llocs a la ciutat: Museum, theatre, hotel, hospital…
·        Paraules matemàtiques: ten, plus, minus, equals…
ESTRUCTURES
·        I played tennis.
·        Did you write a letter?
·        It’s on the right.
·        Go straight ahead.
·        Take the second right.
·        Excuse, where’s the castle, please?


UNITAT 4: AT THE MUSEUM
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Preguntar per coses educadament.
·        Fer una petita representació.
·        Practicar la pronunciació de /ɑ:/ i /ʌ/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir les instruccions d’un qüestionari.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases dins de la història.
·        Escoltar un diàleg i reconèixer la informació important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Fer una descripció d’alguna cosa que has fet.

VOCABULARI
·        Estris de feina: Drawing pins, stapler, string, glue…
·        Invents: Car, zip, jeans, mobile phone.
ESTRUCTURES
·        Where did he go?
·        What time did they arrive?
·        Who did she play with?
·        How many ice creams did you eat?
·        When was the fridge invented?


UNITAT 5: AT THE THEATRE
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Parlar sobre les obligacions.
·        Fer una petita representació.
·        Practicar la pronunciació dels so /i/ i /i:/.
·        Fer un diàleg parlant de personatges de películes.
·        Cantar una cançó sobre divertir-se quan fa sol.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un programa de teatre.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.
·        Escoltar un diàleg i quedar-se amb la informació important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure un programa de teatre.

VOCABULARI
·        Feines domèstiques: Do the washing up, make the dinner, clean the windows…
·        Instruments musicals: Guitar, violin, fkute, trumpet…
ESTRUCTURES
·        Can you pass me the tape, please?
·        Can I borrow your glue, please?
·        Sorry I haven’t got any.
·        Yes, here you are.
·        Who invented the zip?
·        When was the fridge invented?
 
UNITAT 6: AT THE RESTAURANT
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Representar una història.
·        Practicar la pronunciació dels sons /æ/ i /ʌ/.
·        Fer un diàleg sobre festes gastronòmiques.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un article d’una revista i una descripció de menjar preferit.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases de la història.
·        Escoltar un diàleg i quedar-se amb la información important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Fer una descripció sobre el meu menjar preferit.

VOCABULARI
·        Aliments: Baked potato, apple pie, lamb stew, roast beef…
·        Nutrients: Fat, starch, fibre, sugar…
ESTRUCTURES
·        He eats too much.
·        He’s got enough apples.
·        How many bananas has he need?
·        What would you like?
·        Can I have some ice cream, please?
 
UNITAT 7: AT THE ANIMAL RESCUE CENTRE
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Descriure animals
·        Representar una història.
·        Practicar pronunciació dels sons /ɜ:/ i /ɔ:/.
·        Fer un diàleg sobre l’adopció d’animals.
·        Cantar una cançó sobre una festa.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un anunci.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer petites frases dins la història.
·        Escoltar un diàleg i reconèixer la información important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure sobre els animals.

VOCABULARI
·        Animals del bosc: Mouse, fox, blackbird, caterpillar…
·        Funcions a la cadena alimentària: Producers, consumers, herbivores, carnivores…
ESTRUCTURES
·        I’m going to have a sandwich.
·        She isn’t going to do her homework.
·        It eats worms and roots.
·        It lives in gardens and woods.
·        Let’s start with leaves and stems.
·        Go up one level.

UNITAT 8: ON BELL STREET
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Parlar del que vols ser de gran.
·        Practicar la pronunciació dels sons /ɪ/ i /aɪ/.
·        Fer una representació.
·        Fer un diàleg parlant sobre feines.
·        Cantar una cançó sobre feines.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un qüestionari i diverses cartes.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.
·        Escoltar un diàleg i quedar-se amb la información important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure una carta.

VOCABULARI
·        Feines: Builder, cleaner, secretary, cook…
·        Polígons: Triangles, quadrilaterals, square, pentagons…
·        Vocabulari adicional: straight, side, equal, angle…
ESTRUCTURES
·        Did the children find Firefighter Patch?
·        Were the Red Wolves at the fire station?
·        What do you want to be when you grow up?
·        I want to be a doctor.
·        This pattern is made of…


UNITAT 9: AT THE ADVENTURE SPORTS CENTRE
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Fer un debat i comparar esports.
·        Practicar pronunciació dels sons /eɪ/ i /ɑ:/.
·        Fer una representació.
·        Fer un diàleg parlant de les estrelles dels esports.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir un guió.
·        Llegir un article d’una revista i una entrada a un diari.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Escoltar una història.
·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.
·        Escoltar un diàleg sobre les estrelles dels esports i quedar-se amb la informació important.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Completar un guió.
·        Escriure una entrada per un diari.

VOCABULARI
·        Esports d’aventura: skiing, go-karting, mountain biking, horse riding…
·        Escala de Beaufort (vent): Leaf, branch, tile…
·        Vocabulari adicional: break off, fall off, blow off, fall over…
·        Adjectius: difficult, exciting, boring, strange…
ESTRUCTURES
·        I’ve played basketball.
·        I’ve never played badminton.
·        Has she ever eaten duck?
·        I think skiing is the most expensive sport.
·        The smoke is going sideways.
·        It looks impossible to walk here.
·        I think the leaves are moving.
·        I think the wind is force.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada